m n xan mlarla oynam ram nki sevgim sadiq m ramil h s nov