137 kuyr ashkharh seria 137 kuyr ashxarh seria 137